ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2: Definities

2.1.

De foto- en videograaf: Sophie Callewaert, handeldrijvende onder de naam “Sophie Callewaert Photography”, met zetel te 9000 GENT, Kiekenstraat 36, K.B.O.nr. 0627.946.722, hierna genoemd “de fotograaf”;

2.2.

De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt en haar in zijn opdracht een creatie laat uitvoeren. De fotograaf mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde. Dit zal slechts geldig zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

2.3.

De opdracht: Foto- en videografie in alle facetten; fotosessie, fotoreeks, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s), video-opname, licht-en geluidtechnieken, montage van beelden, de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft….Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

Artikel 3: Prijs en offertes

3.1.

De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website (www.sophiecallewaert.be/tarieven) en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW.

Zijn niet in de vermelde prijzen op de website inbegrepen; parkeerkosten, verplaatsingskosten, eventuele kosten voor het vinden van een locatie, maaltijden voor de fotograaf… Deze vallen eveneens ten laste van de opdrachtgever. De opsomming is niet-limitatief en wordt steeds gespecifieerd in de door de fotograaf opgestelde offerte.

De prijzen zijn bepaald op tijdbasis en niet op basis van het aantal foto’s en/of resultaat.

3.2.

De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

3.3.

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Artikel 4: overeenkomst, voorschot en annulatie

4.1

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de fotograaf komt pas tot stand na het ondertekenen van de overeenkomst, waarbij de algemene voorwaarden expliciet worden aanvaard, en onder de opschortende voorwaarde van het storten van het voorschot ten bedrage van 10% van het totale bedrag van de overeenkomst, binnen de 14 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst.

Indien het voorschot niet tijdig wordt betaald, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat de fotograaf schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook.

4.2.

Indien de klant de overeenkomst wenst te wijzigen, komt het aan de fotograaf toe om deze wijzigingen te beoordelen. Indien de fotograaf oordeelt dat deze de oorspronkelijke overeenkomst substantieel wijzigen, wordt een nieuwe offerte opgemaakt, waarna een nieuwe overeenkomst wordt getekend. In dit geval geldt punt 4.1. onverkort.

4.3.

Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.

4.4.

De fotograaf heeft het recht om te annuleren omwille van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, zwangerschap, overlijden, oorlog, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht- of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stakingen, overheidsmaatregelen... Deze opsomming is niet limitatief.

In dit geval wordt het voorschot onmiddellijk terug overgemaakt aan de opdrachtgever en gaat de fotograaf actief op zoek naar een waardige vervanger die een gelijkaardige service biedt. Het betreft hier een middelenverbintenis. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden bij het niet vinden van een vervanger.

Artikel 5. Plaatsen van de bestelling

5.1.

Het plaatsen van de bestelling gebeurt via de website van de fotograaf (www.sophiecallewaert.be), in het kantoor van de fotograaf, telefonisch of via een ander communicatiemiddel.

Bij de plaatsing van de bestelling dienen er steeds nauwkeurige en exacte gegevens opgegeven worden over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling, het leveringsadres en het e-mailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.

5.2.

Het plaatsen van een bestelling verbindt de fotograaf niet. Wel doet zij vervolgens het nodige om de potentiële opdrachtgever te contacteren teneinde een specifieke offerte op te kunnen maken.

5.3.

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Artikel 6. Betalingen

6.1.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 20 dagen na factuurdatum. Alle facturen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest op van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van 75 euro.

6.2.

De factuur wordt binnen de twee weken na het verrichten van de hoofdprestatie van de overeenkomst door de fotograaf opgemaakt.

Bij een omvangrijke opdracht kan de fotograaf ervoor opteren om te werken met voorschotfacturen.

6.3.

Nadat de factuur door de opdrachtgever voldaan werd, gaat de fotograaf over tot het maken en het leveren van het voorwerp van de opdracht.

De fotograaf blijft het voorwerp van de opdracht onder zich houden tot volledige betaling ervan.

Artikel 7. Leveringen en verzendingen

7.1.

Alle bestellingen worden verstuurd via digitale drager of via gewone post. Eventuele kosten voor post- en express-verzendingen zijn ten laste van de opdrachtgever.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade tijdens het transport. Het risico wordt overgedragen op het moment van verzending.

De levertermijn wordt bepaald door de fotograaf, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Bestellingen kunnen altijd zonder bijkomende kost opgehaald worden in het pand waar de fotograaf haar activiteit voert. De opdrachtgever dient de fotograaf hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen.

Artikel 8. Kwaliteit van het werk

8.1.

De fotograaf gaat een middelenverbintenis aan en levert volgens de regels van de kunst kwaliteit af.

De opdrachtgever schakelt de fotograaf in voor haar stijl en visie. De fotograaf levert de opdracht naar eigen goeddunken, eigen technisch kunnen en creatief inzicht af. Tenzij het uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt de fotograaf hoe elke opdracht door haar behandeld wordt.

Artikel 9. Klachten

9.1.

Bij klachten over de kwaliteit van het werk, dient de opdrachtgever de fotograaf binnen de 14 dagen volgend op de levering op de hoogte te brengen via e-mail (info@sophiecallewaert.be). Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde product aanvaard te hebben.

9.2.

Facturen dienen geprotesteerd te worden door middel van een aangetekende brief binnen de 14 dagen na het ontvangen van de factuur. Elk laattijdig protest is onontvankelijk.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of zware fout.

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke, dan wel materiële schade veroorzaakt door het vallen of uitglijden van de opdrachtgever en/of consoorten tijdens de opdracht.

De fotograaf kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies en/of de beschadiging van de eigendommen van de opdrachtgever voor, tijdens of na de opdracht.

Behoudens in geval van opzet of kwade trouw, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het factuurbedrag van de overeengekomen opdracht.

Artikel 11. Auteursrecht

11.1

Het boek XI van het Wetboek van Economisch Recht (WER) is van toepassing. De fotograaf behoudt het auteursrecht op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert.

De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden, conform artikel XI.189 en XI.190 WER.

Artikel 12. Portretrecht

12.1.

De fotograaf heeft het recht om het voorwerp van de opdracht te gebruiken voor persoonlijke, commerciële en promotionele doeleinden en ook voor tentoonstellingen en/of fotowedstrijden en publicaties in print of op het internet.

Dit recht is voor de fotograaf verworven, tenzij de opdrachtgever zich hier voor het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk tegen verzet.

Artikel 13. Bewaring van de bestanden

13.1.

De fotograaf bewaart het door hem geleverde voorwerp van de opdracht minimaal een jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de levering van het product.

Artikel 14. Wijzigen voorwaarden

14.1.

De algemene voorwaarden kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden door de fotograaf. Deze wijziging gaat in bij elke nieuwe overeenkomst sinds de wijziging.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1.

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit de rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.